Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp phải đảm nhận những công việc thực tế gì tại các doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp phải đảm nhận những công việc thực tế gì tại các doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp

1/ Thu nhận, xử lý thông tin số liệu vê thuế theo từng sắc thuế doanh nghiệp phải thực hiện

Mỗi đơn vị kế toán trong quá trình hoạt động đều phải thực hiện một hay một số nghĩa vụ thuế (sắc thuê) nhất định. Mỗi sắc thuế khác nhau sẽ khác nhau về đối tượng chịu thuế căn cứ và phương pháp tính thuế... Mặt khác, không phải mọi số liệu kế toán được ghi nhận theo quy định của pháp luật về kế toán đều là căn cứ để xác định số thuế phải nộp theo từng nghĩa vụ thuế. Với vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế, kế toán thuế cần phải thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý, ghi chép phản ánh thông tin số liệu kế toán; từ đó tính toán, xác định đúng, đủ kịp thời, trung thực số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo quy định pháp luật về thuế.

Nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước là quy định mang tính pháp lệnh. Các đơn vị kế toán phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Trương hợp có thông báo sô thuế phải nộp, nếu có thắc mắc và khiêu nại về mức thuế, về số thuế phải nộp theo thông báo cần được giải quyết kịp thời theo quy định. Không được vì bât cứ lý do gì để trì hoãn việc nộp thuế. Do vậy, kế toán thuế cần phải thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phản ảnh việc nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuế phí và lệ phí cho Nhà nước theo quy định.

2/  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và kế toán

Với chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị, kế toán có nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước tại đơn vị.

Chính sách pháp luật về thuế và kế toán là một trong những chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động thôrìg nhất, ổn định, đúng định hướng. Do đó, yêu cầu các đơn vị kinh tế cơ sở hoạt động trong nền KTQD phải thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách này.

Kế toán thuế thông qua việc tính toán, xác định số thuế, phí, lệ phí phải nộp; ghi chép, phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế... Đổng thời thực hiện việc kiêm tra nội dung kinh tế đó có đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ kế toán hiện hành không. Qua đó, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thuế thúc đẩy đơn vị thực hiện đầy đủ, triệt để các quy định hiện hành, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3/  Cung cấp thông tin, số liệu về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật

Thông tin, số liệu do kế toán thuế thu thập xử lý, ngoài việc cung cấp cho các nhà quản trị trong nội bộ đơn vị để điểu hành và kiểm soát các hoạt động của đơn vị còn phải cung cấp cho các đối tượng bên ngoài đơn vị theo quy định của pháp luật gồm:

- Cung cấp đầy đủ thông tin về thuế; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên các báo cáo tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về kế toán. Thông tin về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên hệ thống báo cáo tài chính là một trong những thông tin quan trọng của đơn vị sẽ là căn cứ quan trọng để các đối tượng bên ngoài đơn vị đưa ra các quyết định về quản lý, về đầu tư, về các môì quan hệ kinh tế... đối với đơn vị

- Cung cấp đẩy đủ thông tin về thuê; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên các Báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về Thuế. Thông tin về thuế; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên các Báo cáo thuế giúp các cơ quan quản lý chức năng kiếm tra, kiểm soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị kế toán.

 

Hotline
Zalo