Kiểm toán tuân thủ là gì tên tiếng anh của kiểm toán tuân thủ là gì và đặc trưng cơ bản của kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ là gì

Kiểm toán tuân thủ là gì tên tiếng anh của kiểm toán tuân thủ là gì và đặc trưng cơ bản của kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ là gì

Kiểm toán tuân thủ (Compliance Audit) được tiến hành để xác định xem đơn vị được kiểm toán có tuân theo các thủ tục, qui tắc hoặc quy định cụ thể mà các cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoặc cơ quan chức năng của Nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn đề ra hay không.

Tên tiếng anh của kiểm toán tuân thủ là gì 

Tên tiếng anh của kiểm toán tuân thủ: Compliance Audit

Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán tuân thủ 

+ Đối tượng: thực trạng tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành

+ Chủ thể: Chủ yếu là KTV nhà nước, KTV nội bộ; KTV độc lập cũng có thể thực hiện.

+ Cơ sở tiến hành: Các văn bản có liên quan như: luật thuế, các văn bản pháp quy, các nội quy, quy chế, thể lệ, chế độ…

+ Kết quả: Chủ yếu phục vụ các cấp thẩm quyền có liên quan, các nhà quản lý

Bài viết liên quan:

Kiếm toán tài chính là gì

⇒ Kiểm toán hoạt động là gì

Hotline
Zalo