Kiểm toán tài chính là gì và những đặc trưng cơ bản của kiểm toán bảng khai tài chính

Kiểm toán tài chính là gì

Kiểm toán tài chính là gì và những đặc trưng cơ bản của kiểm toán bảng khai tài chính

Kiểm toán tài chính là gì

Kiểm toán (bảng khai) tài chính hay còn gọi là kiểm toán báo cáo tài chính

kiểm toán tài chính là gì

Kiểm toán tài chính là quá trình thu thập (accumulation) và đánh giá (evaluation) bằng chứng (evidence)về các báo cáo tài chính nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán tài chính là gì

+ Mục tiêu: Xác minh sự trung thực, hợp lý của các thông tin trên các BKTC theo các chuẩn mực cụ thể

+ Đối tượng: Bảng khai tài chính

+ Chủ thể kiểm toán: Kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ

+ Khách thể kiểm toán: Các đơn vị có hình thành BKTC, bắt buộc hay có nhu cầu kiểm toán BKTC

+ Trình tự tiến hành: Ngược so với trình tự của kế toán

Kết quả của kiểm toán tài chính 

Kết quả của kiểm toán tài chính chủ yếu phục vụ nhu cầu về thông tin cho người sử dụng bên ngoài khách thể kiểm toán, đối với các công ty có lợi ích liên quan đến nhiều người như công ty đại chúng, công ty niêm yết thì người quan tâm đến kết quả kiểm toán tài chính của các công ty này chính là các cổ đông, các nhà đầu tư,…,Đối với các doanh nghiệp nhà nước thì người quan tâm đến kết quả kiểm toán chủ yếu là các cơ quan quản lý nhà nước. Kiểm toán tài chính đóng một vai trò quan trọng nhằm xác minh và đảm bảo tính minh bạch của các thông tin tài chính của các cơ quan tổ chức. Tính minh bạch là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự công bằng và quyền lợi của các bên tham gia vào các hoạt động tài chính khác nhau trong nền kinh tế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Kiểm toán nhà nước là gì

⇒ Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Hotline
Zalo