Kiểm toán hoạt động là gì nêu đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động cũng như sự khác nhau giữa kiểm toán hoạt đông và kiểm toán tài chính

Kiểm toán hoạt động là gì

Kiểm toán hoạt động là gì nêu đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động cũng như sự khác nhau giữa kiểm toán hoạt đông và kiểm toán tài chính

Kiểm toán hoạt động là gì

Kiểm toán hoạt động: là việc thẩm tra các trình tự và các phương pháp tác nghiệp ở bộ phận hay đơn vị được kiểm toán nhằm mục đích đánh giá tính hiệu quả và hiệu năng của các nghiệp vụ từ đó đưa ra các kiến nghị để cải tiến, hoàn thiện và giải quyết các nghiệp vụ (hoạt động) đó.

kiểm toán hoạt động là gì

Tên tiếng anh của kiểm toán hoạt động là gì

Tên tiếng anh của “kiểm toán hoạt động”: Operational Audit

Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động là gì

+ Mục tiêu: nâng cao hiệu lực quản trị nội bộ, tính hiệu quả,hiệu năng quản lý của các loại hình nghiệp vụ trong hoạt động của một đơn vị hay tổ chức.

+ Đối tượng: các nghiệp vụ hay hoạt động của đơn vị hay tổ chức

+ Chủ thể kiểm toán: kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ; kiểm toán độc lập

+ Khách thể kiểm toán: bộ phận hay đơn vị

+ Trình tự tiến hành: (với các nghiệp vụ tài chính) xuôi theo trình tự của kế toán

+ Cơ sở tiến hành: không có chuẩn mực cụ thể

+ Các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán: tùy thuộc vào loại hình kiểm toán và cuộc kiểm toán cụ thể (QH, CP, các Cơ quan quản lý)

+ Báo cáo kiểm toán: thông tin về thực trạng quản lý và các kiến nghị hay giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu năng trong quản lý.

Nhận định về tính hiệu quả trong kiểm toán hoạt động:

Nhận định về tính hiệu quả trong kiểm toán hoạt động là đánh giá về sự tiết kiệm trong mua sắm các nguồn lực, khả năng sản xuất(sức sản xuất) và khả năng sinh lời của một hoạt động thuộc cơ quan hay tổ chức

Ví dụ: Khi kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, kiểm toán viên cần quan tâm đến năng suất của lao động trực tiếp tại bộ phận sản xuất, đây chính là biểu hiện về khả năng sản xuất(sức sản xuất) của lực lượng lao động. Khi năng suất lao động cao thì hiệu quả của việc sử dụng lao động của đơn vị cao và ngược lại. Tuy nhiên trong nền kinh tế hiện đại tính hiệu quả còn được đánh giá thông qua sức sinh lời (cụ thể ở ví dụ là sản phẩm của công nhân có tiêu thụ được hay không), hay tính tiết kiệm (công nhân tạo ra nguồn lực như điện, nguyên vật liệu…) trong quá trình tạo ra sản phẩm như thế nào

Sự khác biệt giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động

Giữa kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động có sự khác biệt khá lớn. Sự khác biệt không chỉ thể hiện ở đối tượng, mục tiêu đánh giá, mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán,…mà còn thể hiện ở cơ sở tiến hành kiểm toán.

Trong kiểm toán tài chính, để nhân định về mức độ tin cậy, các thông tin tài chính, kiểm toán viên phải dựa vào các nguyên tcá, chuẩn mực hay chế độ kế toán tài chính, tuy nhiên các khái niệm hiệu năng quản lý hay hiệu quả hoạt động khó đánh giá khách quan hơn nhiều so với việc làm đúng hoặc trình bày bảng khai tài chính theo đúng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận

Để hiểu rõ hơn xem thêm: Kiểm toán tài chính là gì

Trong kiểm toán hoạt động: Phạm vi kiểm toán hoạt động bao gồm các hoạt động tài chính và phi tài chính thường khá đa dạng và phức tạp được thực hiện ở các đơn vị khác nhau vì vậy khó có một khuôn mẫu hay chuẩn mực cụ thể, thống nhất nào để đánh giá các hoạt động. Trong kiểm toán hoạt động nhất thiết phải xây dựng các tiêu chí và thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với đặc điểm của từng loại hoạt động trong bối cảnh cụ thể


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒ Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Hotline
Zalo