Khái niệm về hạch toán kế toán là gì và vị trí của hạch toán kế toán trong hệ thống thông tin quản lí

Khái niệm về hạch toán kế toán là gì

Khái niệm về hạch toán kế toán là gì và Vị trí của hạch toán kế toán trong hệ thống thông tin quản lí

Khái niệm hạch toán kế toán là gì

Để tìm hiểu bản chất của hạch toán kế toán, trước hết cần nắm được các vấn đề cơ bản về hạch toán nói chung.

Hạch toán là một hệ thống Quan sát, Đo lường, Tính toán và Ghi ghép các quá trình kinh tế - xã hội, nhằm quản lý và giám đốc các quá trình đó ngày càng chặt chẽ.

Quan sát các quá trình và hiện tượng kinh tế là giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh và giám đốc quá trình tái sản xuất. Qua quá trình quan sát, có thể nắm bắt được những vấn đề cơ bản về hình thức của đối tượng cần quản lí.

Đo lường là việc biểu hiện các đối tượng của sản xuất (hao phí về tư liệu lao động,sức lao động, đối tượng lao động, kết quả sản xuất) bằng các loại thước đo thích hợp (thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo giá trị).

Tính toán là việc sử dụng các phép tính, các phương pháp phân tichd và tổng hợp thích hợp để xác định các chỉ tiêu cần thiết,qua đó có thể rút ra những kết luận chính xác và kịp thời về quá trình sản xuất để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Ghi chép là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định. Dựa trên các số liệu đã được ghi chép, nhà quản lý hoặc người có quan tâm có thể rút ra những đánh giá, kết luận cần thiết đối với từng loại công việc khác nhau.

Các thước đo sử dụng trong hạch toán nói chung bao gồm: thước đo hiện vật, thước đo lao động và thước đo giá trị. Ba loại thước đo này được sử dụng kết hợp với nhau để có thể phản ánh các đối tượng của hạch toán một cách toàn diện nhất.

hạch toán kế toán là gì

Vậy chốt lại hạch toán kế toán là gì

Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Hạch toán kế toán có đối tượng cụ thể là các hoạt động kinh tế, tài chính: sự biến động về rài sản, nguồn vốn, sự chu chuyển của tiền,… Để có thể phản ánh các đối tượng này, hạch toán kế toán sử dụng cả 3 loại thước đo nói trên nhưng chủ yếu và bắt buộc phải sử dụng thước đo giá trị.

Hạch toán kế toán sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu đặc thù: phương pháp chứng từ, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.

Vị trí của hạch toán kế toán là gì trong hệ thống thông tin quản lí

Hệ thống thông tin quản lí bao gồm 3 loại hạch toán kế toán cơ bản: Hạch toán nghiệp vụ, Hạch toán thống kê và Hạch toán kế toán

Tiêu thức phân biệt

Hạch toán nghiệp vụ

Hạch toán thống kê

Hạch toán kế toán

Khái niệm

Là sự quan sát, phản ánh và giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật cụ thể nhằm mục đích chỉ đạo kịp thời và thường xuyên các nghiệp vụ đó.

Là môn khao học nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất cảu các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của các hiên tượng đó.

Là môn khoa học phản ánh và giám đốc các quá trình, hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội…

Đối tượng nghiên cứu

Các nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể (tiến độ thực hiện cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng các yếu tố trong quá trình tái sản xuất…)

Các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn (dân số,…) được nghiên cứu, giám đốc trong những điều kiện về thời gian, địa điểm cụ thể (không liên tục và toàn diện).

Các hoạt động kinh tế, tài chính: sự biến động về tài sản, nguồn vốn, sự chu chuyển của tiền, sự tuần hoàn của vốn kinh doanh…

Phương pháp nghiên cứu

-Sử dụng cả 3 loại thước đo, không chuyên sâu vào thước đo nào.

-Phương tiện thu thập và truyền tin đơn giản: chứng từ ban đầu, điện thoại, điện báo, truyền miệng,…

 

-Sử dụng cả 3 loại thước đo, không dùng chủ yếu 1 loại thước đo nào.

-Các phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin như:

+ Điều tra thống kê

+ Phân tổ

+ Số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân.

+ Phương pháp chỉ số…

-Sử dụng cả 3 loại thước đo nhưng chủ yếu sử dụng thước đo giá trị.

- Các phương pháp kinh tế như: phương pháp chứng từ, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Khái niệm

-Là những thông tin dùng cho lãnh đạo nghiệp vụ kỹ thuật nên được quan tâm trước hết là ở yêu cầu kịp thời hơn là yêu cầu toàn diện, do vậy hệ thống thông tin nghiệp vụ thường không phản ánh được một cách toàn diện và rõ nét về sự vật, hiện tượng, các quá trình kinh tế - kỹ thuật.

- Tùy theo yêu cầu cụ thể, có thể chỉ thông tin về một phần nhỏ cuả khách thể cần thiết nhất cho lãnh đạo hoặc hoạt động nghiệp vụ.

- Biểu hiện bằng các số liệu cụ thể

- Thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

- Mang tính tổng hợp cao, đã qua phân tích, xử lí

- Thông tin kế toán là thông tin động về tuần hoàn của tài sản, phản ánh một cách toàn diện nhất tình hình biến động tài sản của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tuef khâu cung cấp, sản xuất, đến tiêu thụ.

- Thông tin kế toán luôn mang tính 2 mặt: tài sản - nguồn hình thành, tăng - giảm, chi phí - kết quả,…

- Thông tin kế toán là kết quả của quá trình có tính 2 mặt: thông tin và kiểm tra.

Bài viết tiếp theo: Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán thuế - Phí chỉ từ 300,000đ

⇒ Dịch vụ báo cáo tài chính - Cuối năm hoặc BCTC vay vốn ngân hàng

Hotline
Zalo