Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Cho tôi hỏi ngành nghề Tư vấn giám sát kỹ thuật, tư vấn đấu thầu, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.. thuộc mã ngành 7110 có phải không? Có cần giấy phép con nào khi hoạt động?

Nhóm ngành Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan bao gồm các hoạt động sau:

1: Hoạt động kiến trúc
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông.
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
Loại trừ:
- Kiểm tra kỹ thuật được phân vào nhóm 71200 (Kiểm tra và phân tích kỹ thuật);
- Trang trí nội thất được phân vào nhóm 74100 (Hoạt động thiết kế chuyên dụng).
- Các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan đến kỹ thuật được phân vào nhóm 721 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật);
2: Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
- Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
3: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Hoạt động điều tra đất đai và đường biên giới;
- Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt.
- Điều tra địa vật lý, địa chấn, động đất;
- Hoạt động điều tra thủy học;
- Hoạt động điều tra địa chất;
Loại trừ:
- Các hoạt động tư vấn máy tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính) và nhóm 62090 (Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính);
- Khoan thăm dò liên quan đến khai khoáng được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên) và nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác);
- Chụp ảnh trên không được phân vào nhóm 74200 (Hoạt động nhiếp ảnh).
- Phát triển hoặc xuất bản kết hợp với phần mềm được phân vào nhóm 58200 (Xuất bản phần mềm) và nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);
4: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc những dự án quản lý nước;

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Dưới đây là một số gợi ý nho nhỏ về cách ghi chi tiết mã ngành 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan như sau:

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình;
Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
Lập quy hoạch xây dựng.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
c) Giám sát thi công công trình phòng cháy chữa cháy
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; - Thiết kế máy móc và thiết bị - Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông

 

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế xây dựng công trình viễn thông; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; - Giám sát thi công xây dựng công trình; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình; - Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: + Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; + Thiết kế máy móc và thiết bị; + Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông.

 

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

chi tiết: - Tư vấn xây dựng (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). - Thiết kế kiến trúc công trình. Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình. - Lập dự án đầu tư. Quản lý dự án đầu tư. Lập dự toán công trình xây dựng. - Thí nghiệp vật liệu xây dựng. Chứng nhận phù hợp chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý. Tư vấn đấu thầu. Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát). Đo đạc bản đồ. - Thiết kế nội thất công trình; Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế điện nước; tư vấn, giám sát, khảo sát địa hình, địa chất công trình

 

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập tổng dự toán và dự toán công trình. Tư vấn đấu thầu. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng. Hoạt động đo đạc bản đồ. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Chứng nhận đủ điệu kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

 

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án - Tư vấn hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu - Thiết kế và thẩm tra thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Thẩm tra dự toán công trình dân dụng và công nghiệp - Thẩm tra dự toán công trình giao thông cầu đường - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 
+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn khảo sát đo đạt địa hình; lập quy hoạch tổng thể, lập dự toán; lập các dự án đầu tư xây dựng, lập các dự án mua sắm trang thiết bị, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, lập đề cương và dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án; quản lý các dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra, thẩm định các loại dự án; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi; tư vấn thiết kế công trình thủy lợi.

Bạn Xem Thêm Thông Tin

Dưới đây là một số đơn vị có mã ngành kinh doanh:  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan