group đại lý thuế

Công ty TNHH 1 thành viên là gì và đặc điểm của loại hình công ty TNHH một thành viên

Khái niệm công ty TNHH 1 thành viên là gì

Công ty TNHH 1 thành viên là công ty do một tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu của công ty phải là một pháp nhân, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân nhưng không được phát hành cổ phiếu

công ty TNHH 1 thành viên là gì

Đây là loại hình đặc biệt của công ty TNHH 1 thành viên việc thành lập, hoạt động của loại hình công ty này cũng thuộc phạm vi điếu chinh của Luật Doanh nghiệp.

Chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên có thể là các công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty nhà nước, các tổ chức Đảng, Đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ... (được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp).

Bên cạnh các quy định về chịu trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên còn bị ràng buộc bởi một số quy định khác liên quan đến vốn góp như: Chủ sở hữu không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty, cũng không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán được các khoản nợ phải trả đến hạn. Tuy nhiên, Luật DN cũng quy định, chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên có thể được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điểu lệ cho tổ chức và cá nhân khác.

Tuỳ theo quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh doanh, công ty TNHH 1 thành viên có thể được tổ chức theo một trong hai mô hình:

- Hội đồng quản trị + Giám đốc (Tổng giám đốc)

- Chủ tịch công ty + Giám đốc (Tổng giám đốc)

Các quy định cụ thể liên quan đến tài chính, kế toán của công ty TNHH 1 thành viên sẽ được nghiên cứu chi tiết trong các chương sau của cuốn sách này.

Đặc điểm chính của công ty TNHH 1 thành viên là gì:

Công ty TNHH có 1 thành viên có những đặc điểm sau:

- Số lượng thành viên: 01

- Thành viên: Có thể cá nhân hoặc pháp nhân

- Trách nhiệm của thành viên: Là hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty

- Góp vốn: Là Tiền hoặc hiện vật

- Tư cách pháp nhân đầy đủ

- Công ty TNHH 1 thành viên thì không được phát hành cổ phiếu

- Tổ chức công ty:

*) HĐTV + Giám đốc (Tổng GĐ)

*) Chủ tịch công ty + Giám đốc (Tổng GĐ)

- Kế toán chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên
+ Không được trực tiếp rút vốn dưới bất kỳ hình thức nào
+  Có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ thành lập công ty - trọn gói từ a->z chỉ từ 1.000.000đ

⇒ Dịch vụ kế toán thuế - Giá chỉ từ 300.000đ/tháng

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn