group đại lý thuế

Khái niệm công ty cổ phần là gì và đặc điểm các loại cổ phần cũng như cơ cấu tổ chức công ty cổ phần trong doanh nghiệp việt nam

Công ty cổ phần là công ty mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần với hình thức đầu tư là mua cổ phần, số liệu cổ đông phải từ 3 trở lên và đặc biệt là công ty cổ phần được phát hành chứng khoán

I/ Khái niệm công ty cổ phần là gì

Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Người mua cổ phần là người đầu tư vào công ty, gọi là cổ đông. Cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức với số lượng cổ đông tối thiểu là 3, không hạn chế số tối đa.

- Cổ đông của công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm vé nợ phải trả và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ một số ưường hợp đặc biệt được Luật quy định.

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân đầy đủ kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn trong công chúng, việc này phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật về chứng khoán.

- Việc phân chia lợi ích, trách nhiệm và cơ chế ra quyết định trong công ty cổ phần chủ yếu dựa vào tỉ lệ vốn cổ phần của cổ đông. Cổ đông có thể nắm giữ nhiều loại cổ phần khác nhau theo quy định của pháp luật và tình hình cụ thể của từng công ty (được quy định theo Điều lệ công ty).

công ty cổ phần là gì

Đặc trưng nổi bật của công ty cổ phần đó là việc quản lí tập trung thông qua cơ chế Hội đồng ra quyết định. Luật Doanh nghiệp chỉ quy đinh chung về cơ cấu và hình thức tổ chức bộ máy công ty cổ phần còn thực chât, việc to chức và phân phối quyền lực trong công ty cổ phần thuộc về nội bộ các nhà đầu tư.

II/ Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần bao gồm các bộ phận sau:

- Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị

- Chủ tịch hội đồng quản trị

- Giám đốc (Tổng giám đốc)

- Ban Kiểm soát (nếu công ty cổ phần có từ 12 cổ đông trở lên).

Quyền hạn, nghĩa vụ, cơ chế hoạt động của từng bộ phận được Luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan quy định cụ thể.

III/ Các loại cổ phần trong công ty cổ phần là những loại gì

1/ Cổ phần phổ thông:

+ Bắt buộc phải có trong Công ty cổ phần

+ Quyền: tham gia đại hội đồng cổ đông, biểu quyết, nhận cổ tức, chuyển nhượng, chia tài sản…

+ Nghĩa vụ: góp vốn theo cam kết, liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty

2/ Cổ phần ưu đãi:

+ Biểu quyết, cổ tức và ưu đãi hoàn lại.

+ Được hưởng ưu đãi hơn so với cổ phần phổ thông về quyền lợi

+ Có thể bị hạn chế về nghĩa vụ, quyền lợi khác so với cổ phần phổ thông

+ Các loại cổ phần ưu đãi:

++ CP ưu đãi cổ tức

++ CP ưu đãi biểu quyết

++ CP ưu đãi hoàn lại

IV/ Các loại chứng khoán trong công ty cổ phần là những loại gì

1/ Cổ phiếu: chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành nhằm xác nhận quyền sở hữu đối với cổ phần của công ty.

+  Mệnh giá cổ phần: Giá danh nghĩa của cổ phần được in trên cổ phiếu

+ Giá trị kế toán của cổ phần (Thực giá cổ phần)

Giá trị kế toán của cổ phần = Tổng vốn CSH/Tổng số cổ phần

+ Giá thị trường của cổ phần (Thị giá cổ phần): Giá mua bán của cổ phần qua phiên giao dịch trên thị trường.

2/ Trái phiếu: chứng chỉ do bên đi vay phát hành nhằm xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu trái phiếu (trái chủ).

3/ Chứng khoán phái sinh: Lựa chọn, Quyền mua trước, Chứng quyền, Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng tương lai.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ thành lập công ty - Cổ phần uy tín giá rẻ

⇒ Dịch vụ kế toán thuế - trọn gói giá chỉ từ 300,000đ/tháng


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn