Đơn vị uy tín cho các doanh nghiệp


Bạn Minh Quang có hỏi: Trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, chi nhánh thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Vậy, tôi muốn hỏi, đối tượng bị xử phạt do hành vi vi phạm mà chi nhánh thực hiện là chi nhánh hay doanh nghiệp?
 
 
Ý kiến nhận định của chúng tôi như sau:
 
Điều 84 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
....
5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền”.
Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.
Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân (doanh nghiệp), không phải là một pháp nhân độc lập và chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.
Điểm b khoản 5 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra”.
 Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), quy định:
“Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.
Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, có thể thấy, pháp nhân (doanh nghiệp) bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân (doanh nghiệp), có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, vì vậy, tuỳ thuộc vào hành vi vi phạm cụ thể mà chi nhánh hoặc pháp nhân (doanh nghiệp) bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm do chi nhánh thực hiện. Có thể phân thành các trường hợp sau đây:
Trường hợp thứ nhất: Nếu chi nhánh thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện các hoạt động thuộc chức năng của doanh nghiệp, trong nội dung, phạm vi và thời hạn được ủy quyền của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những hoạt động nhằm mục đích kinh doanh do chi nhánh thực hiện. Vì vậy, trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh được doanh nghiệp ủy quyền, nếu chi nhánh thực hiện hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến các hoạt động đó thì doanh nghiệp là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.
Trường hợp thứ hai: Nếu chi nhánh thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện các hoạt động không thuộc nội dung, phạm vi và thời hạn được ủy quyền của doanh nghiệp thì chi nhánh phải chịu trách nhiệm độc lập đối với hành vi vi phạm do mình thực hiện và bị xử phạt vi phạm hành chính độc lập đối với hành vi vi phạm do chi nhánh thực hiện không thuộc nội dung, phạm vi và thời hạn được ủy quyền của doanh nghiệp đối với chi nhánh. Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính khi đáp ứng đủ 02 điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) là: (i) Là tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; (ii) Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức”.
 
Chúc bạn thành công !

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0973.981.661