Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi trong kế toán áp dụng cho chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay

Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi

Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi là một hệ thống bao gồm các giả định về môi trường kế toán, các khái niệm cơ bản của kế toán và các nguyên tắc kế toán chủ yếu được những người hành nghề kế toán chấp nhận rộng rãi nhằm tạo sự thống nhất trong công việc sử dụng và trình bày các thông tin kế toán.
các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi

Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi

1. Khái niệm về đơn vị kế toán
- Cần có sự độc lập về mặt kế toán, tài chính giữa một đơn vị kế toán với chủ sở hữu của nó và với các đơn vị kế toán khác.
- Đơn vị kế toán phải lập báo cáo kế toán theo quy định.
 
2. Giả định về sự hoạt động liên tục của kế toán:
Giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục, vô thời hạn hoặc không bị giải thể trong tương lai gần là điều kiện cơ bản để có thể áp dụng các nguyên tắc, chính sác kế toán. Khi mổ đơn vị kế toán còn tồn tại dấu hiệu hoạt động liên tục thì giá trị tài sản của đơn vị được ghi theo giá gốc, tuy nhiên khi không còn tồn tại dấu hiệu hoạt động liên tục thì giá thị trường là căn cứ quan trọng để xác định giá trị tài sản của đơn vị kế toán.
 
3. Giả định thước đo giá trị thống nhất
Sử dụng thước đo giá trị (thước đo tiền tệ) làm đơn vị thống nhất trong ghi chép và tính toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nói cách khác, kế toán chỉ phản ánh những biến động có thể biểu hiện bằng tiền. Theo nguyên tắc này tiền tệ được sử dụng như một thước đo cơ bản và thống nhất trông tất cả báo cáo tài chính
Các nghiệp vụ kinh tế cần được ghi chép, phản ánh bằng một đơn vị tiền tệ thống nhất (đồng tiền kế toán) trường hợp nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đồng tiền khác , cần quy đổi về đơn vị tiền tệ thống nhất để ghi sổ theo phương pháp thích hợp.
 
4. Khái niệm Kỳ kế toán:
Báo các tài chính phải được lập theo từng khoảng thời gian nhất định gọi là kỳ kế toán, kỳ kế toán có thể là tháng, quý, năm. Nguyên tắc này xuất phát từ đòi hỏi của người ra quyết định quản lý và những người sử dụng báo cáo tài chính là cần có sự đánh giá thường kỳ về tình hình hoạt động của đơn vị. Do vậy một mặt chúng ta thừa nhận hay giả định các đơn vị kế toán hoạt động vô thời hạn, mặt khác chúng ta phải chia quá trình hoạt động của từng thực thể này ra thành nhiều phân đoạn khác nhau.
Kì kế toán năm được gọi là niên độ kế toán. Ngày bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán do chế độ kế toán từng quốc gia quy định cụ thể.
 
5. Nguyên tắc khách quan
Số liệu do kế toán cung cấp phải mang tính khách quan và có thể kiểm tra được, thông tin kế toán không cần bị ảnh hưởng bởi bất kì các định kiến chủ quan nào.
 
6. Nguyên tắc giá phí (giá phí lịch sử)
Việc tính toán giá trị tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí phải dựa trên giá trị thực tế mà không quan tâm đến giá thị trường. Nguyên tắc này được đảm bảo với giả định về sự hoạt động liên tục của đơn vị kế toán.
 
7.Nguyên tắc doanh thu thực hiện
Doanh thu phải được xác định bằng số tiền thực tế thu được và được ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hóa bán ra được chuyển giao và khi các dịch vụ đợc thực hiện.
 
8.Nguyên tắc phù hợp
Tất cả các chi phí phát sinh để tạo ra doanh thu ở kỳ nào cũng phải phù hợp với doanh thu được ghi nhận của kỳ đó và ngược lại. Sự phù hợp đợc xem xét trên hai khía cạnh là thời gian và quy mô
 
9. Nguyên tắc nhất quán
Trong quá trình kế toán, các chính sách kế toán, khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực và các phương pháp tính toán phải được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kì này sang kì khác.
 
10. Nguyên tắc công khai
Tất cả tư liệu liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán phải được thông báo đầy đủ cho người sử dụng.
 
11. Nguyên tắc thận trọng
Thông tin kế toán được cung cấp cho người sử dụng cần đảm bảo sự thận trọng thích đáng để người sử dụng không hiểu sai hoặc không đánh giá quá lạc quan về tình hình tài chính của đơn vị. Do đó, kế toán:
- Chỉ ghi tăng nguồn vốn sở hữu khi có chứng cứ chắc chắn.
- Ghi giảm nguồn vốn sở hữu khi có chứng có thể.
- Cần lập dự phòng cho một số trường hợp nhất định nhưng không được quá cao.
 
12. Nguyên tắc trọng yếu
- Thông tin kế toán mang tính trọng yếu là những thông tin có ảnh hưởng đáng kể tới bản chất của nghiệp vụ hoặc ảnh hưởng tới những đánh giá của đối tượng dử dụng về tình hình tài chính của đơn vị, hoặc ảnh hưởng tới đối tượng sử dụng trong việc ra quyết định
- Chỉ chú trọng những vấn đề mang tính trọng yếu, quyết định bản chất và nội dung của sự vật không quan tâm tới những yếu tố ít tác dụng trong báo cáo tài chính.
 
Bài viết liên quan:
⇒ Tài sản doanh nghiệp là gì và phân loại tài sản 
⇒ Dịch vụ kế toán trọn gói - Giá rẻ uy tín
Hotline
Zalo